FEEL FREE TO WRITE US:


  Li recordem que les seves dades han estat incorporats en el sistema de tractament de GPA i que sempre que es compleixin els requisits exigits per la normativa, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l'oblit”), portabilitat, oposició i revocació, en els termes que estableix la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a l'adreça postal AVDA DIAGONAL,452, 08006, BARCELONA o bé a través de correu electrònic Rgpd@gpa.aero . Si vostè no és el destinatari assenyalat o ha rebut aquesta comunicació per error, l'informem que està totalment prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l'adreça a dalt esmentada. Gràcies.

  Le recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de GPA y que siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad, oposición y revocación, en los términos que establece la normativa vigente y aplicable en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal AVDA DIAGONAL,452, 08006, BARCELONA o bien a través de correo electrónico RGPD@gpa.aero. Si usted no es el destinatario señalado o ha recibido la comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias

  We remind you that your data have been incorporated into the processing system of GPA and that as long as the regulatory requirements are met, you may exercise your rights of access, rectification, limitation of processing, suppression ("right to be forgotten"), portability, opposition, and revocation, under the terms established by the current and applicable regulations on data protection, by sending your request to the postal address DIAGONAL AV.,452, 08006, BARCELONA (SPAIN) or by e-mail to Rgpd@gpa.aero .If you read this message and are not the intended recipient, or have received this communication in error, please be advised that any disclosure, distribution, or reproduction of this communication is strictly prohibited and may be unlawful, and we request that you notify us immediately and return the original message to us at the above address. Thank you.

  Our address

  Avda. Diagonal 452
  08006 Barcelona
  Tel. +34 934 169 590
  info@gpa.aero